Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Ders İçerikleri

13/06/2019 17:08:31 - 24/09/2019 17:08:31 - 8196 Okunma

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

HAZIRLIK
DERS İÇERİĞİ:

Hazırlık okulunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için düzenlenmiş programın amacı, dil kullanımı, okuduğunu anlama, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel becerileri geliştirmenin yanısıra, İngiliz Edebiyatı eğitiminin ön koşulu olan edebiyat duyarlılığını kazandırmaktır.
KAYNAKLAR:

New Language Leader (Intermediate), David Cotton - David Falvey - Simon Kent, Pearson, 2019.

Step up for English Literature 2, Orçun Erkaya - Serkan Koç, BlackSwan Publishing House, 2016.

Master Skills - Listening & Speaking, Serkan Koç - Özge Koç, BlackSwan Publishing House, 2017.

Academic Listening Skills, Aylin Graves - Thomas Bruce Graves, BlackSwan Publishing House.

Ek kaynaklar:

Oxford English Grammer, Sidney Greenbaum, Oxford University Press, 1996.
Advanced Grammar in Use with Answers, Martin Hewings, Cambridge University Press, 2019.

BİRİNCİ SINIF : Birinci Yarıyıl
 

MİTOLOJİ

DERS İÇERİĞİ:
Derste, mit ve mitoloji kavramları tartışılır. Helenik dönem öncesi mitoloji ve Klasik mitolojinin özellikleri
irdelenir. Yaratılış, evren, diğer dünya kavramları açıklandıktan sonra tanrılar (gökyüzü, toprak, su ve yeraltı) ve
belli başlı kahramanların öyküleri ve bunların anlamları incelenir. 
KAYNAKLAR:
Colette Estin ve Helene Laporte. Yunan ve Roma Mitolojisi. 
Edith Hamilton. Mythology.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

EDEBİYATA GİRİŞ
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, edebiyatın genel anlamı üzerinde durulur, edebi dönem ve akımlar anlatılır, edebi yazım türleri
örneklerle açıklanır, farklı edebi türler olarak şiir, roman, tiyatro ve diğer anlatım türleri çeşitleri ve özellikleriyle
tanıtılır ve öğrencinin edebi akımları, türleri, ses ve söz sanatlarını örnek metinler üzerinde çözümlemesi
beklenir.  
KAYNAKLAR:
M. H. Abrams. A Glossary of Literary Terms.
Carle Bain, Jerome Beaty ve J. Paul Hunter. The Norton Introduction to Literature.
Bülent Bozkurt. Literary Terms: A Companion to the Study of Literature.
J. A. Cuddon. Dictionary of Literary Terms.
Rose Murfin ve Supryia M. Ray. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms.
Lewis Turco. The Book of Literary Terms: The Genres of Fiction, Drama, Nonfiction.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

İNGİLTERE’YE GENEL BAKIŞ I
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, başlangıçtan 17. yüzyıla kadar İngiltere'de görülen tarihsel, sosyal ve siyasal gelişmeler, bu dönemde
yazılmış temel edebi eserlerle ilişkilendirilerek incelenir ve tartışılır.  
KAYNAKLAR:
M.H. Abrams ve David Greenblatt vd., ed. The Norton Anthology of English Literature. 
David McDowall. An Illustrated History of Britain. 
Harold John Schultz. British History. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler

 

BİRİNCİ SINIF: İkinci Yarıyıl

TÜRK DİLİ II

DERS İÇERİĞİ:

Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu
türlerin karakteristiközellikleri. Bilimsel ve edebi yazı yazma, özgeçmiş hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb.
Konularda uygulama çalışmaları.
DERS KİTABI:
 Üniversiteler için Türk Dili, Ergin M., Bayrak Yayınları, İstanbul, 2003.
YARDIMCI DERS KİTABI:
 Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Korkmaz Z., Akalın M., Ercilasun
A., YÖK, Ankara, 1990.
 Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Yavuz K., Yetiş K., Birinci N., Bayrak Yayınları,
İstanbul, 2003.
 Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, Güneş S., D.E.Ü., İzmir, 1999.
 İmlâ Klavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ II
DERS İÇERİĞİ:
Türk İnkılâbı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri), Siyasal İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması,
Cumhuriyetin ilanı ve Cumhuriyet Kavramı. 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar,
Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin
Kapatılması. Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, Kadın Hakları ve Gelişimi. Hukuk Alanında
Yapılan İnkılâp. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim
Alanındaki İnkılâplar. Harf, Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması Gereken
İlkeler, İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İktisat Hedefleri. İzmir
İktisat Kongresi, Karma Ekonomi Projesi. 1923-1929 Arası Göreli Liberalizm. 1929-1939 Arası Devletçilik,
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiye’ nin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli Egemenlik.
Milliyetçilik, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık. Atatürk Dönemi Dış Politikası.
Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan
Antlaşması ile İlgili Konular. İngiltere ile Musul Sorunu, Fıransa ile İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu, Yunanistan
ile Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye ile Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş
Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiye’ nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Bloku Dünya ve Türkiye. 1939-1960 Arası
İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler. Türkiye’ de 1960-1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.
DERS KİTABI:
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, II, YÖK yayını.
YARDIMCI KAYNAKLAR:
 Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, 1996.
 Türk İnkılâp Tarihi, Hamza Eroğlu, Ankara, 1972.
 Kemalizmin Özü, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1998.

ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste öncelikle, okuma, not alma, tekrar yapma, sınavlara çalışma gibi etkili çalışma yöntemleri ilgili bilgiler
öğrenciye aktarılır. Bu bilgiler uygulama ve alıştırma yöntemleriyle pekiştirilir. Ayrıca, öğrenciye araştırma
ödevi hazırlama yeteneğini kazandırmak için konu seçme, kütüphaneleri kullanma, bibliyografya hazırlama,
intihalden kaçınma ve akademik yazı yazma yöntemleri verilir. Öğrenciden talep edilen bireysel çalışmalar ve
sınıf içi grup çalışmaları aracılığıyla öğrencinin edindiği bu bilgileri uygulamaya dökmesi sağlanır. 
KAYNAKLAR:
Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

KLASİK EDEBİYAT
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste Antik Yunan ve Roma uygarlıkları sosyal, kültürel, tarihsel ve edebi yönleriyle tanıtılır. Sözlü
edebiyat, destan geleneği, Homeros' un destanları, Klasik Yunan ve Roma trajedi ve komedilerinin ortaya çıkış
ve gelişimleri birer edebi metin incelemesiyle desteklenerek anlatılır.  
KAYNAKLAR:
Marion Baldock. Greek Tragedy: An Introduction. 
Sander M. Goldberg. Epic in Republican Rome. 
Gilbert Murray. The Rise of the Greek Epic. 
Sir Arthur Wallace Pickard-Cambridge. Dithyramb, Tragedy and Comedy. 
Paola Vivante. The Homeric Imagination: A Study of Homer?s Poetic Perception of Reality. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ EDEBİYATI’NIN YERLİ KAYNAKLARI
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Kelt kültürü ve mitolojisi, İskandinav kültürü ve mitolojisi, Hıristiyanlık ve İncil ile ilgili temel
bilgiler anlatılır ve tartışılır. 
KAYNAKLAR:
The Bible
A. Cotterell ve R. Storm. The Ultimate Encyclopedia of Mythology.
Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi.
E. Davidson. Myths and Symbols in Pagan Europe. 
Pierre Grimal, ed. Larousse World Mythology. 
Edith Hamilton. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLTERE’YE GENEL BAKIŞ
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, 17. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiltere'de görülen tarihsel, sosyal ve siyasal
gelişmeler, bu dönemde yazılmış temel edebi eserlerle ilişkilendirilerek incelenir ve tartışılır.  
KAYNAKLAR:
M.H. Abrams ve David Greenblatt vd., ed. The Norton Anthology of English Literature. 
David McDowall. An Illustrated History of Britain. 
Harold John Schultz. British History. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler
 
SÖZLÜ KOMPOZİSYON
DERS İÇERİĞİ:
Yazılı dil-sözlü dil ayrımı ve yazılı metnin sözlü metne dönüştürülmesi anlatılır. Sözlü iletişimin önemi ve temel
ilkeleri, telaffuz, artikülasyon, vurgu, ses tonu, anlatım, dilbilgisi, sözcük bilgisi, beden dili ve bunların önemi
açıklanır. Topluluk önünde konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlar, anlatan-dinleyici ilişkisi, sahne
korkusu ve onu yenme yöntemleri, Hazırlıksız Konuşma, Anlatı, Tanımlayıcı (tasvir) Konuşma, Tarif
Konuşmasının özellikleri anlatılır ve tartışılır.
KAYNAKLAR:
Leon Fletcher. How to Design and Deliver a Speech.
Clella Jaffe. Public Speaking: A Cultural Perspective. 
Stephen E. Lucas. The Art of Public Speaking. 
Michael Osborn. Public Speaking.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZCE OKUMA II 
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle düzyazı, hikâye, roman, şiir, güncel metin ve benzeri edebi türlerden seçilen eserler okunur ve
bunlar üslup ve anlam açısından incelenir. Bu bağlamda öğrencinin anlama yeteneği ve kelime hazinesini
geliştirecek alıştırmalar yapılır.
KAYNAKLAR:
Joanne Collie ve Stephen Slater. Short Stories for Creative Language Classrooms. Linda Robinson Fellag. Life,
Language, and Literature. 
Françoise Grellet. Developing Reading Skills: A Practical Guide to Reading Comprehension Exercises. 
The Economist, Time, TLS, Foreign Policy, National Geographic gibi yayınlardan alınan metinler.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

İKİNCİ SINIF: Üçüncü Yarıyıl

İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ
DERS İÇERİĞİ:
Yazılı dil ve konuşma dili arasındaki farklılıklar belirtilir. Sözlü iletişimin önemi ve temel ilkeleri, doğru
telaffuz, vurgu, artikülasyon, ses tonu, beden dili ve önemi, topluluk önünde konuşurken dikkat edilmesi gereken
hususlar, anlatan-dinleyici ilişkisi, sahne korkusu ve bunu yenme yöntemleri incelenir ve uygulanır. Konuşma
türleri (ikna edici, bilgilendirici gibi) açıklanır. Konu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, iyi ve etkili bir
sunum hazırlama yöntemleri anlatılır ve tartışılır. Sunum hazırlarken araştırma yapma, kütüphanelerden ve
internetten yararlanma, işitsel ve görsel malzeme kullanma, gözlem ve planlama yapma anlatılır, öğrencinin
değişik konuşma türlerinde uygulama ve sunum yapması sağlanır. 
KAYNAKLAR:
Leon Fletcher. How to Design and Deliver a Speech.
Clella Jaffe. Public Speaking: A Cultural Perspective.
Stephen E. Lucas. The Art of Public Speaking. 
Michael Osborn. Public Speaking.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

İNGİLTERE’DE TOPLUM VE YAŞAM
DERS İÇERİĞİ:
Derste, İngiltere'nin çok kültürlü bir toplum olarak eğitim, adalet, yönetim, aile, din gibi kurumları sınıf, cinsiyet,
gündelik yaşam, adetler, gelenekler gibi günlük yaşamı ve toplumu düzenleyen özellikleri film, kültürel ve edebi
eserlerle örneklendirilerek incelenir.  
KAYNAKLAR:
Uygur Kocabaşoğlu. İngiliz Sicimi.
George Mikes. How to Be A Brit.
John Oakland. British Civilization. 
Jeremy Paxman. The English: A Portrait of a People.
Nicholas ve Alan Warde, ed. The Contemporary British Society Reader.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, öncelikle kültür araştırmaları alanı ve amacı açıklanır. 19. yüzyıldan günümüze dek kültür tanımında
ortaya çıkan değişimler değerlendirilir. Bu bağlamda, kültür araştırmaları kavramları tanıtılır ve incelenir, ilgili
kuramsal metinler incelenir. 

KAYNAKLAR:
Chris Barker. Cultural Studies: Theory and Practice.

Simon During. The Cultural Studies Reader.
Judy Giles ve Tim Middleton. Studying Culture: A Practical Introduction.
Stuart Hall. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.
Graeme Turner. British Cultural Studies: An Introduction. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

ÖYKÜ İNCELEME
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste öykünün tarih içerisindeki gelişimi incelenir, ilgili edebi terimler tanıtılarak modern kuramlar
doğrultusunda İngiliz, Rus, Fransız, Amerikan ve Türk modern öykü örnekleri incelenir, yorumlanır, tartışılır. 
KAYNAKLAR:
D. Head. The Modernist Short Story: A Study in Theory and Practice. 
S. Lohafer. Short Story Theory at a Crossroads. 
C. May. The New Short Story Theories.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

AMERİKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste Amerikan kültürü ve tarihi koloni öncesi dönemden günümüze kadar olan süreçte sosyal, politik,
felsefi ve kültürel açıdan incelenir, yorumlanır ve tartışılır.
KAYNAKLAR:
Carl Bode. American Perspectives: The United States in the Modern Age.
Anders Breidlid. American Culture: An Anthology of Civilization Texts. 
Emory Elliott. The Columbia History of the United States. 
Jack Lane ve Maurice O'Sullivan. A Twentieth Century American Reader.
Mary Beth Norton, David M. Kateman, Paul D. Escott Howard P. Chudacoff Thomas G. Paterson ve William M.
Tuttle, Jr. A People and A Nation: A History of the United States.
David Nye. American Studies: A Source Book.
William R. Scott ve William G. Shade. Essays on African-American History, Culture and Society. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İKİNCİ SINIF: Dördüncü Yarıyıl

İNGİLTERE’DE POPÜLER KÜLTÜR
DERS İÇERİĞİ:
Derste, öncelikle "kültür," "üst kültür," "popüler kültür," "kitle kültürü" ve "altkültür" kavramları ve bunlar
arasındaki farklılıklar tanımlanır. Popüler kültür ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar anlatılır. Ayrıca İngiliz
popüler kültürünün tarihsel gelişimi kısaca açıklanır. Seçilen kültürel metinlerin ve olguların tartışılması yoluyla
günümüz İngiliz popüler kültürü incelenir ve tartışılır. 
KAYNAKLAR:
Chris Barker. Cultural Studies: Theory and Practice. 
Nikita Brottman. High Theory, Low Culture.
Anthony Easthope. A Critical and Cultural Theory Reader.
John Fiske. Understanding Popular Culture.
Stuart Hall ve Tony Jefferson, ed. Resistance Through Rituals: Youth 
Subcultures in Post-war Britain. 
Dick Hebdige. Subculture: The Meaning of Style.
Joke Hermes. Re-reading Popular Culture.
Harry Russell Huebel. Things in the Driver?s Seat: Readings in Popular
Culture.
John Storey. Cultural Theory and Popular Culture. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI I
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Anglo-Sakson dönemi, tarihi ve edebiyatı tanıtılır, Ortaçağ İngiliz tarihi, kültürü ve edebiyatı
hakkında bilgi verilir. Ayrıca, Eski İngiliz edebiyatı ve Ortaçağ İngiliz edebiyatı yazar ve eserlerinden örnekler
incelenir.  
DERS KİTABI:
W. R. J Barron. English Medieval Romance.
Derek Brewer ve Jonathan Gibson. A Companion to the Gawain-Poet.
Helen Cooper. The Oxford Guides to Chaucer: The Canterbury Tales.
J. B Trapp. Medieval English Literature. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ROMANI I
DERS İÇERİĞİ:
Derste, öncelikle 18. yüzyılda yeni bir yazın türü olarak gelişmeye başlayan İngiliz romanının önceki türlerden
farkı ortaya konularak, bu türün gelişmesinde rol oynayan kültürel, ekonomik ve toplumsal öğeler tanıtılır.
Romanın alt türleri, ait oldukları dönemin kuramsal, felsefi ve sosyal özellikleriyle ilişkilendirilerek belirlenen
eserlerde incelenir.
KAYNAKLAR:
Walter Allen. The English Novel: A Short Critical History.
Terry Eagleton. The English Novel: An Introduction.
E. M. Forster Aspects of the Novel.
Michael McKeon. The Origins of the English Novel. 
Alan Dugald Mckillop. The Early Masters of English Fiction.
Dennis Walder. The Realist Novel.
Ian Watt. The Rise of the Novel.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ POPÜLER EDEBİYATI
DERS İÇERİĞİ:
Derste "popüler" ve "popüler edebiyat" terimlerinin zaman içerisinde farklılaşan anlamları verilir ve "popüler
edebiyat" ile "popüler kültür" arasındaki ilişki tartışılır. İngiliz popüler edebiyatının korku, aşk, bilim-kurgu,
fantazi, polisiye ve macera gibi alt türlerini temsil eden ve farklı dönemlerden seçilen başlıca eserler, bu eserlere
ilişkin eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Bob Ashley. The Study of Popular Fiction. John G. Cawelti. Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories
as Art and Popular Culture. Ken Gelder. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. Peter
Humm. Popular Fictions: Essays in Literature and History. Walter Nash. Language in Popular Fiction. Jerry
Palmer. Potboilers: Methods, Concepts and Case Studies in Popular Fiction. İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

 

ÇEVİRİ II
DERS İÇERİĞİ:
Derste çeviriler yapılır, aralarındaki farklılıklar tartışılır, metinsel, dilsel ve terminolojik farklar karşılaştırılır.
Öğrencilerin, verilen ödevler çerçevesinde yaptıkları çeviriler eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Ferhunde Aker. Translation Practice: A Structural Approach to English-Turkish.
Bülent R. Bozkurt ve Burçin Erol ve diğerleri. Çeviri 3.
İ. Boztaş, Z. Kocaman ve A. Kocaman. İngilizce Çeviri Kılavuzu. 
Akşit Göktürk. Çeviri: Dillerin Dili.
Ahmet Kocaman. İngilizce Çeviri Kılavuzu.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

ÇOCUK EDEBİYATINDA OKUMALAR
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle ninni, çocuk şarkıları, halk masalları, peri masalları, koloni dönemi macera öyküleri ve fantastik
edebiyat gibi farklı edebi türleri temsil eden ve çeşitli dönemlerden seçilen başlıca eserler, bu eserlere ilişkin
eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Bruno Bettelheim. The Uses of Enchantment.
Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces.
Max Lüthi. Once Upon a Time: On the Nature of Fairy Tales.
Maria Tatar. Off with Their Heads! Fairy Tales and the Culture of Childhood.
J. R. R Tolkien. "On Fairy Stories."
Marina Warner. From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers.
Jack Zipes. Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of
Civilization.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

AMERİKAN TİYATROSU
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Amerikan tiyatrosunun kökenleri ve geçirdiği evreler, 20. yüzyıl başından günümüze kadar olan
dönemde Amerika'da görülen tiyatro akımları, önemli oyun yazarları ve eserleri incelenir, yorumlanır, tartışılır.  
KAYNAKLAR:
Gerald Berkowitz. American Drama of the Twentieth Century.
K. A Berney. Contemporary American Dramatists.
E. Hudson Long. American Drama from its Beginnings to the Present.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler

 

ÜÇÜNCÜ SINIF: Beşinci Yarıyıl

ÇEVİRİ III
DERS İÇERİĞİ:
Derste çeviriler yapılır, alanlar arasındaki farklılıklar tartışılır; metin, dil ve terminolojiyle ilgili farklar
karşılaştırılır. Öğrencinin verilen ödevler çerçevesinde yaptığı çeviriler, eleştirel görüşler ışığında
değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Berrin Aksoy. "Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.
A. Deniz Bozer. "Murray Bail'in 'The Silence' Adlı Öyküsünün Biçemsel ve Sözdizimsel İncelemesi, Türkçe'ye
Çevirisi ve Bir Çeviri Eleştirisi." Journal of British Literature and Culture.
A. Deniz Bozer. "Tiyatro Oyunları Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarımı: Türkçeden İngilizceye Bazı
Örnekler." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi.
Özge Erşen. "Çevirmenin Yetkinliği ve Kaçınılmaz Kayıplar." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi.
Asalet Erten. "Kültürden Kültüre Oyun Çevirisi: Keşanlı Ali Destanı." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi.
Asalet Erten. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi'nden ilgili bölümler.
Basil Hatim ve Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ TİYATROSU I
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste, İngiliz tiyatrosunun kökenleri ile geçirdiği evreler, Ortaçağdan 18. yüzyıla kadar olan dönemde
İngiltere'de görülen tiyatro akımlarını temsil eden önemli yazarlar ve eserleri siyasi, sosyal ve kültürel arka
planla ilişkilendirilerek incelenir, tartışılır, yorumlanır. 
KAYNAKLAR:
Deborah Payne Fisk. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre. 
David Scott Kastan. Staging the Renaissance Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean Drama. 
J.R. Mulryne ve Margaret Shewring, ed. Theatre of the English and Italian Renaissance. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI II 
DERS İÇERİĞİ:
Bu ders, Rönesans dönemi, tarihi ve edebiyatının tanıtımı ile başlayıp 17. yüzyıl İngiliz tarihi, kültürü ve
edebiyatı hakkında bilgi verilerek devam eder. Sonrasında Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı ve 17. yüzyıl
İngiliz edebiyatı yazar ve eserlerinden örnekler incelenir, tartışılır, yorumlanır.  
KAYNAKLAR:
Linda Cookson. Critical Essays on the Metaphysical Poets. 
Thomas N. Corns, ed. The Cambridge Companion to English Literature: Donne to Marvell. 
Stephen Jay Greenblatt, ed. Representing the English Renaissance. 
Jeff Hay, ed. The Renaissance.
Paul Oskar Kristeller. Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays.
Christina Malcolmson, ed. ve int. Renaissance Poetry.
Gary Waller. English Poetry of the Sixteenth Century.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.
 
İNGİLİZ ROMANI II
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, öncelikle 19. yüzyıla kadar İngiliz Romanında ortaya çıkan teknik ve tematik değişimler
değerlendirilir. Bu bağlamda, 19. yüzyıl İngiliz romanlarının, sosyal, ekonomik, politik ve felsefi özellikleri
tanıtılır, önceki dönem romanlarıyla farklılıkları ortaya konularak tartışılır ve ilgili eserler değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Dennis Barbara. The Victorian Novel.
Carolyn Betensky. Feeling for the Poor: Bourgeois Compassion, Social Action & The Victorian Novel. 
Patrick Brantlinger. A Companion to the Victorian Novel. 
Monica Cohen. Professional Domesticity in the Victorian novel: Women, Work and Home. 
Alice Jenkins. Rereading Victorian Fiction.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, toplumsal cinsiyet tanımları açıklandıktan sonra, başlıca yazılı ve sözlü metinlerde toplumsal cinsiyet
sunumları ilgili kuram ve uygulamalar çerçevesinde incelenerek tartışılır. 
KAYNAKLAR:
Anne Cranny-Francis. Gender Studies: Terms and Debates. 
Kathy Davis. Handbook of Gender and Women's Studies. 
D. Gauntlett. Media, Gender and Identity: An Introduction. 
Judy Giles ve Tim Middleton. Studying Culture: A Practical Introduction.
Sharen Hartman Strom. Women's Rights. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

DİĞER EDEBİ ANLATIM TÜRLERİ
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste, öncelikle kurgu ve kurgu olmayan edebiyat türleri arasındaki farklar ve bunların edebiyata nasıl
yansıdıkları değerlendirilir ve edebi metinlerden örnek verilir. Kurgu olmayan edebiyatın, politik, sosyal,
ekonomik ve kültürel etmenlerden nasıl etkilendiği incelenir. Alt türler ise eleştirel yaklaşımlar ışığında başlıca
metinlerde karşılaştırmalı olarak incelenir ve tartışılır.  
KAYNAKLAR:
Karen Bell ve Amy Caspari. Strategies for Improving Non-Fiction Reading Comprehension
Geoff Reilly ve Wendy Wren. Skills in Non-Fiction
Barry Trott. ?Readers' Services and the Library Catalog: Coming of Age Fiction? Or Non-Fiction?? 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZCE LİRİKLER
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, öncelikle çağdaş müzik türleri ve bu türlerin tarihsel gelişimi edebi, sosyal, kültürel ve politik
arkaplanlar çerçevesinde tanıtılır. Çeşitli müzik türleri ve tarihsel dönemleri temsil eden şarkı sözleri ilgili edebi
terimler, kavramlar ve kültür kuramları bağlamında ele alınır ve tartışılır. 
KAYNAKLAR:
Chris Barker. Cultural Studies: Theory and Practice. 
Amy De La Haye ve Cathie Dingwall. Surfers, Soulies, Skinheads & Skaters: Subcultural Style from the Forties
to the Nineties. 
John Fiske. Reading the Popular. 
Stuart Hall ve Tony Jefferson, ed. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in post-war Britain. 
David P Szatmary. Rockin? in Time: A Social History of Rock-and-Roll. 
Sarah Thornton. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. 
Sue Widdicombe ve Robin Wooffitt. The Language of Youth Subcultures: Social Identity in Action. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

MEKTUPLAR VE GÜNLÜKLER
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste kurgu olmayan edebiyat türleri olan mektup ve günlüklerin belirgin özellikleri incelenir. Mektuplar ve
günlükler yazarlarının özyaşam öyküsel özellikleri bağlamında incelenir ve değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Karen Bell ve Amy Caspari. Strategies for Improving Non-Fiction Reading Comprehension. 
Geoff Reilly ve Wendy Wren. Skills in non-fiction . 
Barry Trott. "Readers' Services and the Library Catalog: Coming of Age Fiction Or Non-Fiction" 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

SİNEMADA EDEBİYAT
DERS İÇERİĞİ:
Öncelikle başlıca uyarlama teorileri tarihsel gelişimleri bağlamında tanıtılır, sinemada edebiyat incelemelerinde
kullanılan başlıca sinematografi terimleri açıklanır ve yazılı anlatılar ile sinema eserlerinde ortak olan kavram ve
nitelikler anlatılır. Dersin ana bölümünde İngiliz edebiyatının farklı dönem ve türlerini temsil eden eserlerin
sinema uyarlamaları verilen teorik bilgiler bağlamında incelenir. 
KAYNAKLAR:
Linda Hutcheon. A Theory of Adaptation. 
Douglas Lanier. "Recent Shakespeare Adaptation and the Mutations of Cultural Capital." 
Thomas M. Leitch. "Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory." 
Brian McFarlane. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. 
Robert Stam. Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF: Altıncı Yarıyıl


SHAKESPEARE
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste Shakespeare'in yazmış olduğu farklı türlerdeki oyun örnekleri, dönemin toplumsal, siyasal, kültürel ve
edebi alanlarda görülen gelişmeler doğrultusunda incelenir, yorumlanır ve tartışılır.  
KAYNAKLAR:
A.C. Bradley. Shakespearean Tragedy. 
Lily Campbell. Shakespeare's "Histories": Mirrors of Elizabethan Policy. 
E. K. Chambers. The Elizabethan Stage.
Northrop Frye. Fools of Time: Studies in Shakespearean Tragedy. 
Park Honan. Shakespeare: A Life. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ TİYATROSU II

DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, 18. yüzyıldan 1950'ye kadar olan dönemde İngiliz tiyatrosunda görülen tiyatro türleri, önemli yazar ve
eserleri incelenir, tartışılır, yorumlanır. 
KAYNAKLAR:
R. Courtney. Outline History of British Drama. 
R.F. Dietrich. British Drama 1890-1950, A Critical History. 
C.D. Innes. Modern British Drama, 1890-1990. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI III 
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Restorasyon döneminden itibaren 18. yüzyılın tarihi ve edebiyatının tanıtılması ile başlayıp İngiliz
Romantik dönemi edebiyatı hakkında bilgi verilir. Sonrasında Neoklasik ve Romantik dönem İngiliz
edebiyatının başlıca şairleri, yazarları ve eserlerinden örnekler incelenir ve karşılaştırılır. 
KAYNAKLAR:
M.H. Abrams. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. 
Douglas Canfield ve J. Paul Hunter ed. Rhetorics of Order/Ordering Rhetorics in English Neoclassical
Literature. 
Cynthia Chase, ed. ve int. Romanticism. 
Howard Erskine-Hill. The Augustan Idea in English Literature. 
Maximillian E. Novak. Eighteen Century English Literature. 
Susan J. Wolfson. Formal Charges: The Shaping of Poetry in British Romanticism
Thomas M Woodman. Early Romantics : Perspectives in British Poetry from Pope to Wordsworth.
Duncan Wu, ed. Romanticism: A Critical Reader. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ROMANI III
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Modernizm ve Modernist Romanın gelişimi tanıtılır. Modernist romanlarda öne çıkan modernist
temalar ve teknik özellikler, ilgili yazar, düşünür ve kuramcıların fikirleri ışığında çeşitli eserlerde incelenir. 
KAYNAKLAR:
Malcolm Bradbury. The Modern British Novel. 
Peter Childs. Modernism. 

Richard Ellman ve Charles Fiedelson (ed.) The Modern Tradition. 
Patricia Waugh. Practicing Postmodernism, reading Modernism. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

ÇEVİRİ IV
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste çeviriler yapılır, aralarındaki farklılıklar tartışılır, metinsel, dilsel ve terminolojik farklar karşılaştırılır.
Öğrencilerin, verilen ödevler çerçevesinde yaptıkları çeviriler eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Berrin Aksoy. "Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.
Tahsin Aktaş. Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış.
Susan Bassnett. Translation Studies.
Jean Boase-Beier ve Michael Holman, eds. The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity.
A. Deniz Bozer. "Tiyatro Oyunları Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarımı: Türkçeden İngilizceye Bazı
Örnekler." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 17.
Asalet Erten. "Kültürden Kültüre Oyun Çevirisi: Keşanlı Ali Destanı." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 8.
Basil Hatim ve Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book.
Theo Hermans. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation.
Andre Lefevere. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

BATI FELSEFESİNDEN OKUMALAR
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Batı felsefesinin zaman içinde değişen özellikleri anlatılır ve farklı dönemlerden seçilen örnek felsefi
metinler eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Kwame Anthony Appiah. Thinking It Through: An Introduction to Contemporary Philosophy.
John Cottingham. Western Philosophy: An Anthology.
W.T. Jones. A History of Western Philosophy.
Anthony Kenny. The Oxford illustrated history of Western philosophy. 
Louis P. Pojman ve James Fieser. Introduction to Philosophy: Classical and Contemporary Readings.
Bertrand Russell. History of Western Philosophy.
John Shand. Philosophy and Philosophers: An Introduction to Western Philosophy.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

EDEBİYAT VE BİLİM KURGU
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste Bilim Kurgu türünden seçilen örnekler tarihsel gelişimi içerisinde işlenen farklı temalara vurgu
yapılarak insan, bilim, toplum ve edebiyat arası ilişkiler kapsamında incelenir. 
KAYNAKLAR:
Scott Bukatman. Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction.
Dozois Gardner. ed. Modern Classics of Science Fiction.
Mark Rose. ed. Science Fiction: A Collection of Critical Essays (20th Century Views)
Robert Silverberg. ed. The Science Fiction Hall of Fame.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

EKOELEŞTİRİ

DERS İÇERİĞİ:

Derste öncelikle ekoeleştirinin gelişmekte olan kuramları, geçirdiği evreler, çevreci etik, insan-merkezci ve eko-
merkezci bakış açılarının farkı ortaya konulur. Sömürgecilik sonrası dönemi ekoleştirisi gibi yeni çıkan
ekoeleştirel akımlar ve temel çevre sorunları edebiyat metinlerinde değerlendirilip incelenir. 
KAYNAKLAR:
Lawrence Buell. The Environmental Imagination.
Robert Finch ve John Elder. The Norton Book of Nature Writing. 
Cheryll Glotfelty ve Harold Fromm. The Ecocriticism Reader.
Graham Huggan ve Helen Tiffin. Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment 
Karl Kroeber. Ecological Literary Criticism. 
Timothy Morton. The Ecological Thought. 
I. G. Simmons. Interpreting Nature: Cultural Constructions of the Environment. 
İlgili diğer kitap ve/ya makaleler.

AMERİKAN ŞİİRİ

DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle Amerikan şiirinin gelişimi incelenir ve belli başlı akımlar tanıtılır. Başta koloni dönemi,
romantik dönem, modernizm, imgeselcilik olmak üzere, 1950 sonrası Beat akımı, New York akımı gibi belli
başlı akımlar şiirlerden örneklerle yorumlanır, tartışılır. 
KAYNAKLAR:
Peter Baker. Onward: Contemporary Poetry and Poetics. 
Christopher Beach. ABC of Influence: Ezra Pound and the Remaking of American Poetic Tradition.
Paul Breslin. The Psycho-political Muse: American Poetry since the 50s. 
D. H. Lawrence. Studies in Classical American Literature.
David Perkins. A History of Modern Poetry.
Peter Smith. Early American Poetry.
Hyatt Waggoner. American Poets from the Puritans to the Present.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

DÖRDÜNCÜ SINIF: Yedinci Yarıyıl


EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİSİ I
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle edebiyat eleştirisi ve edebiyat kuramları arasındaki ilişki ve farklılıklar tanıtılır ve
değerlendirilir. Edebiyat kuramının gelişimi kronolojik olarak Klasik Çağ'dan 20. yüzyılın başına kadar kuramcı
ve kuramlarla örneklendirilerek tartışılır. Bu bağlamda ilgili temel kuram ve eleştiri eserleri değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Aristo- Poetics. 
Samuel Taylor Coleridge - Biographia Literaria.
Horace- Ars Poetica.
Ben Jonson - Timber. 
Platon- Socratic Dialogues ve The Republic.
Alexander Pope - An Essay on Criticism.
Sir Philip Sidney - An Apology for Poetry.
William Wordsworth- A Preface to Lyrical Ballads.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler

İNGİLİZ TİYATROSU III
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste, İngiliz ve İrlanda tiyatrosunun 1950'lerden 1980'e kadar olan dönemde geçirdiği evreler, bu dönemde
görüler akımlar, önemli yazarlar ve eserleri siyasal, sosyal ve kültürel arka planla ilişkilendirilerek incelenir.  
KAYNAKLAR:
Richard Eyre. Changing Stages: A View of British Theatre in the Twentieth Century. 
Ronald Hayman. British Theatre since 1955: A Reassessment. 
Susan Rusinko. British Drama, 1950 to the Present: A Critical History. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI IV
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, Viktorya dönemi şiiri ve düzyazısı inceleme ve tartışması ile başlanıp, 1920'lere kadar olan İngiliz
şiiri ve düzyazı eserleri ve yazarları incelenerek tartışılır.  
KAYNAKLAR:
Geoffrey Best. Mid-Victorian Britain, 1851-1870.
R. P. Draper. An Introduction to Twentieth-Century Poetry in English. 
Peter Faulkner. A Modernist Reader: Modernism in England. 
C. K. Stead. Pound, Yeats, Eliot, and the Modernist Movement. 
Herbert F. Tucker. A Companion to Victorian Literature and Culture. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

İNGİLİZ ROMANI IV
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle 1960'lardan günümüze dek İngiliz romanında ortaya çıkan teknik ve tematik değişimler
değerlendirilir. Çağdaş İngiliz romanları yorumlanır, önceki dönem romanlarıyla farklılıkları ortaya konularak
tartışılır. Döneme ait kuramlar romanlarla ilişkilendirilerek incelenir. Bu bağlamda ilgili eserler değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Linda Hutcheon. The Poetics of Postmodernism. 
Linda Hutcheon. The Politics of Postmodernism.
Alison Lee. Realism and Power: Postmodern British Fiction. 
Brenda K Marshall. Teaching the Postmodern: Fiction and Theory.
Brian McHale. Postmodernist Fiction.
Patricia Waugh. Metafiction.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, seçilen edebi tür/izlek/yöntem İngiltere, Türkiye, Avrupa ve A.B.D.'deki örnekleriyle kuramsal ve
konu bazında karşılaştırılır, farklı tarihsel dönemlerde bu türün/izleğin/yöntemin örnekleri arasındaki benzerlik
ve farklılıklar yorumlanır ve edebi akımların türün/izleğin/yöntemin üzerindeki etkileri değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Susan Bassnett. Knives and Angels: Women Writers in Latin America.
Susan Bassnett. Comparative Literature: A Critical Introduction.
David Damrosch. What is World Literature.
David Damrosch. The Princeton Sourcebook in Comparative Literature: From the European Enlightenment to
the Global Present. 
Alamgir Hashmi. The Commonwealth, Comparative Literature and the World. Gayatri Chakravorty Spivak.
Death of a Discipline. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler..

KARŞILAŞTIRMALI TİYATRO
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste, 19. yüzyıl Norveç, İsveç, İrlanda ve Rusya sahnelerindeki tiyatro akımları, belli başlı oyunlar
üzerinden incelenir ve yorumlanır. Bu ülkelere ilaveten 20. yüzyıl başında Amerika, Almanya ve Fransa'da
görülen tiyatro akımları, belli başlı oyunlar üzerinden incelenir ve yorumlanır. Ayrıca, bu akımların Cumhuriyet
dönemi Türk tiyatrosuna yaptığı etkiler, birkaç oyunla örneklendirilir. Avrupa, Amerika ve Türk tiyatro oyunu
örnekleri, içerik ve biçim bakımından karşılaştırılır. 
KAYNAKLAR:
Terry Hodgson. Modern Drama: From Ibsen to Fugard.
Sidney Homan. The Audience as Actor and Character: The Modern Theater of Beckett, Brecht, Genet, Ionesco,
Pinter, Stoppard, Williams.
Frank Lawrence Lucas. The Drama of Ibsen and Strindberg.
Charles W. Meister. Chekhov Criticism 1880 through 1986.
Andy Piasecki. File on Lorca.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

ÇEVİRİ V
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste ekonomi, siyaset ve hukuk alanlarında çeviriler yapılır, aralarındaki farklılıklar tartışılır, metinsel,
dilsel ve terminolojik farklar karşılaştırılır. Öğrencinin verilen ödevler çerçevesinde yaptığı çeviriler, eleştirel
görüşler ışığında değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Ayfer Altay. "Terimbilimin Çevirideki Önemi." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 9.
Ali Demir. "Terimbilim ve Çeviri." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 4.
Aymil Doğan. "Mahkeme Çevirmenliği." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 14
Asalet Erten. "Approaches to Technical Translation." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 7.
Sakine Eruz. "Hukuk Alanında Bir Çeviri Dersinin Sahneye Konması." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 12.
Sakine Eruz ve Asuman Karakaya. "Çeviri Eğitiminde Piyasadaki Çeviri Uygulamalarına Dönük Çalışmalar."
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 8.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

 

DÖRDÜNCÜ SINIF: Sekizinci Yarıyıl

EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİSİ II
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği, Yapısalcı Eleştiri, Post-Yapısalcı Eleştiri, Okur Merkezli Eleştiri,
Feminist Eleştiri, Ekoeleştiri ve diğer edebiyat eleştiri akımlarının temel kavramları örneklendirilerek tartışılır.
Bu bağlamda ilgili temel kuram ve eleştiri eserleri değerlendirilir.  
KAYNAKLAR:
Peter Barry. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. 
Charles E Bressler. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. 
Lois Tyson. Critical Theory Today: A Use-Friendly Guide.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİ SONRASI İNGİLİZ
EDEBİYAT
I
DERS İÇERİĞİ:
Derste öncelikle İngiltere'nin sömürgeci politikası tanıtılır ve sömürge dönemi ve sonrası edebi eserlerinde
sömürgeleştirme etkileri incelenir. 
KAYNAKLAR:
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. Key Concepts in Post-Colonial Studies.
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. The Empire Writes Back.
Homi Bhabha. "Of Mimicry and Man: the ambivalence of colonial discourse".
Frantz Fanon. Black Skin, White Masks.

John McLeod. Beginning Postcolonialism.
Michael Parker and Roger Starkey. Postcolonial Literatures.
Edward Said. Orientalism.
Edward Said. Culture and Imperialism.
Ngugi Wa Thiong'o. Decolonising the Mind.
Robert Young. Postcolonialism.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İNGİLİZ TİYATROSU IV
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, 1980'den günümüze kadar olan dönemde İngiltere'de görülen tiyatro akımlarını temsil eden önemli
yazarlar ve eserleri, siyasal, sosyal ve kültürel geçmişiyle ilişkilendirilerek incelenir, yorumlanır ve tartışılır.  
KAYNAKLAR:
James Acheson. British and Irish Drama since 1960.
K. A Berney. Contemporary British Dramatists. 
C. W. E Bigsby. Contemporary English Drama.
John Russel Brown. ed. The Modern British Dramatists: New Perspectives.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.
 
İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI V
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, İngiliz Modernist şiirinden başlanarak yirminci yüzyıl ve çağdaş İngiliz şiiri ve düzyazısı tarihsel ve
kültürel olaylar çerçevesinde başlıca edebi eserler ve yazarlarda incelenir ve yorumlanır. 
KAYNAKLAR:
M. H. Abrams ve diğerleri, ed. The Norton Anthology of English Literature. 
James Acheson ve Romana Huk. Contemporary British Poetry. 
Fleur Adcock. The Faber Book of Twentieth Century Women?s Poetry. 
Michael Hulse ve diğerleri, ed. The New Poetry. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

POSTMODERN ROMAN
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, başlıca postmodern edebiyat kuramı ile birlikte işlenecek olan eserlerle Postmodern Roman tanıtılır.
Postmodern Romanlardan seçilen örneklerle postmodern yazım teknikleri ve Postmodern Roman sanatı eleştirel
bir bakış açısıyla değerlendirilir. Buna ek olarak Postmodern Romana ilişkin özyansıtma, özfarkındalık,
metinlerarasılık, parodi, pastiş, metinsellik gibi kavramlar tanıtılır. 
KAYNAKLAR:
Linda Hutcheon. The Poetics of Postmodernism. 
Linda Hutcheon. The Politics of Postmodernism.
Alison Lee. Realism and Power: Postmodern British Fiction. 
Brenda K. Marshall. Teaching the Postmodern: Fiction and Theory.
Brian McHale. Postmodernist Fiction.
Patricia Waugh. Metafiction. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler

TİYATRO OYUNU DEĞERLENDİRMESİ
DERS İÇERİĞİ:
Bu ders kapsamında, sahnelerimizde o sezon sergilenen değişik yazar, dönem ve türlerden tiyatro oyunları
izlenir; oyunların dekor, kostüm ve ışık tasarımları incelenir, oyunlardaki dil kullanımı da dikkate alınarak,
izlenen oyunlar değerlendirilir ve oyun eleştirileri yazılır.  
KAYNAKLAR:
Üstün Akmen. Maskenin Öteki Yüzü: 2001-2002 Sezonu Tiyatro Eleştiri ve Değerlendirmeleri.

Deniz Bozer. "Tiyatro Oyunları Çevirisinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 
John Goodwin. British Theatre Design: The Modern Age.
Gülşen Karakadıoğlu. Eleştirmen Gözüyle Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi. 
Gordon Rogoff. Theatre is not Safe: Theatre Criticism.
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler. 

 

AMERİKAN ROMANI
DERS İÇERİĞİ:
Bu derste, öncelikle Amerikan Romanında ortaya çıkan teknik ve tematik değişimler değerlendirilir. Bu
bağlamda, Amerikan romanlarının, sosyal, ekonomik, politik ve felsefi özellikleri tanıtılır, önceki dönem
romanlarıyla farklılıkları ortaya konularak tartışılır ve ilgili eserler değerlendirilir. 
KAYNAKLAR:
Malcolm Bradbury. The Modern American Novel. 
Richard Chase. The American Novel and its Tradition.
Emory Elliott. Columbia History of the American Novel. 
Leslie Fiedler. Love and Death in American Novel.
R. W. B. Lewis. The American Adam. 
İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.

İDE Dersler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.